Wiadomości

27 grudnia 2012 18:21 | Wiadomości

XXII Sesja Raday Gminy

XXII SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 28.12.2012r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2.  Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2012,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w 2013 roku,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2013 roku,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2013-2022,
- uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
- planu pracy komisji Rady Gminy Gołuchów na rok 2013,
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołuchów,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie,
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.                    
6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy. 

                                                      

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2786 razy.

Wydrukuj

Do góry