Wiadomości

17 czerwca 2013 12:45 | Wiadomości

XXVI Sesja Rady Gminy Gołuchów

 odbędzie się 25.06.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2012r.:

a) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2012 rok – dyskusja nad sprawozdaniem, c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gołuchów za 2012 rok – dyskusja nad sprawozdaniem, d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

 6. Absolutorium:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów za 2012 rok, b) zapoznanie się z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej, c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmiany budżetu na 2013 rok, 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,  

- zmiany uchwały Nr XXV/270/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.04.2013r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej,  

- utworzenia „Programu pomocy osobom i rodzinom o niskim statusie materialnym na lata 2013-2015”,  

- przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,  

- uchylenia uchwały Nr III/29/2011 rady Gminy Gołuchów z dnia 29.12.2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów – Uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007r. w zakresie dostosowania treści uchwały do wymagań określonych w art. 46 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz w zakresie doprecyzowania w treści uchwały zapisu dotyczącego wysokości budynków,  

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama, 

- wniesienia na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. tytułem wkładu pieniężnego na poczet objęcia przez Gminę dodatkowych udziałów z przeznaczeniem na dobudowę i wymianę elementów infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gołuchów.

 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2889 razy.

Wydrukuj

Do góry