Wiadomości

10 marca 2014 13:51 | Wiadomości

XXXI Sesja Rady Gminy Gołuchów

odbędzie się 17.03.2014r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłaszanie interpelacji radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany budżetu na 2014 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022,

- wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,

- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Gołuchów w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- przystąpienia do partnerstwa lokalnego, umowy partnerskiej, złożenia projektu systemowego pt.: „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i upoważnienia Wójta do realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Projektu i jego realizacją,

- nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tursko,

- uchylenia uchwały Nr IV/44/.2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w części dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 1U, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Breugnota, ulicą Lipową i ulicą Jana Pawła II.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2233 razy.

Wydrukuj

Do góry