Wiadomości

16 czerwca 2015 10:01 | Wiadomości

IX Sesja Rady Gminy Gołuchów

 

 

odbędzie się 30.06.2015r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Sprawozdanie z podjętych zarządzeń Wójta Gminy Gołuchów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie za 2014r.,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów za 2014r.,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
   a) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
   b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok – dyskusja nad sprawozdaniem,
   c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gołuchów za 2014 rok – dyskusja nad sprawozdaniem,
   d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
  4) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów,
   a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów za 2014 rok,
   b) zapoznanie się z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej,
   c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
   d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów.
  5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.:”Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko – Jedlec”,
  6) zmiany budżetu Gminy na 2015r.,
  7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
  8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  9) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Gołuchów, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
 10) przystąpienia do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów,
 11) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025,
 12) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2015 roku,
 13) określenia zasad poboru i terminu płatności opłaty targowej.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia IX Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

 

Przeczytano: 2428 razy.

Wydrukuj

Do góry