Wiadomości

08 lutego 2016 07:56 | Wiadomości

XV Sesja Rady Gminy Gołuchów

   

odbędzie się 19.02.2016r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów

 

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na 2016 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023,
- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,
- powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,
- powołania Komisji Porządku Publicznego Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,
- opłaty targowej,
- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Tursko,
- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Macew,
- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krzywosądów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
- nabycia na własność nieruchomości położonych w miejscowości Kościelna Wieś,
- uchylenia w części Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołuchów,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej, Łęgowej, Długiej, Granicznej, Ogrodowej, Zgodnej, Górnej, Zielonej, Wincentego Witosa oraz ulicy Poznańskiej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów,
- przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów,
- współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Gołuchów, Miasta i Gminy Pleszew, Powiatu Pleszewskiego i podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./ w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu konkursowego”, realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XV Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2272 razy.

Wydrukuj

Do góry