Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Gołuchowie zaprojektowana została jako oczyszczalnia stawowa do oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych z miejscowości Gołuchów, Szkudła, Kucharki, Czerminek, Czechel w ilości Qdśr=1131,3 m3/d.
Budowę oczyszczalni zakończono w III kwartale 1992 roku.
Od roku 23 lipca 2008 roku na terenie gminy Gołuchów pracuje zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o charakterze mechaniczno-biologicznym. Oczyszczalnię wybudowano dla przyjmowania ścieków socjalno- bytowych z kanalizacji sanitarnej i dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu gminy Gołuchów.
Dla przyjmowania ścieków dowożonych wybudowano automatyczną stację zlewczą z identyfikacją dostawcy, pomiarem ilości dostarczonych ścieków, pomiarem ich odczynu oraz rejestrem stanu konta umożliwiającym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego wystawienie faktury. Dane te przekazywane są automatycznie do komputera zlokalizowanego w sterowni budynku socjalno-technicznego.


Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu wsi przy ul. Biberona 8. Mieści się na skraju wsi w jej północno wschodniej części na gruntach administracyjnie należących do obrębu wsi.

Obiekty i urządzenia techniczno-technologiczne oczyszczalni ścieków:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych
- przepompownia ścieków surowych
- reaktory biologiczne SBR 2X300 BIOSELEKT
- budynek stacji odwadnienia i higienizacji osadu
- pomieszczenia sterowni
- stacja dmuchaw
- składowisko osadu odwodnionego

Dopuszczalna ilość ścieków:
Qśr.dob.=645 m3/dobę
Qmax.dob.=800 m3/dobę
Qroczne= 235 425 m3/rok

Dopuszczalny skład odprowadzanych ścieków:
stężenie BZT5    -    25 g/m3        min. % redukcji 70-90
stężenie ChZT    -    125 g/m3    min. % redukcji 75
zawiesina ogólna-    35 g/m3        min. % redukcji 90
 
Średnio dobowo przez oczyszczalnię przypływa 400m3 ścieków.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej pozwala odprowadzać ścieki od mieszkańców miejscowości Gołuchów, Czerminek i Szkudła.

 

Pliki do pobrania:

  Wyniki badań ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni w Gołuchowie z dnia 12.06.2020