Biblioteka główna

Zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców całej gminy, poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie różnorakich materiałów bibliotecznych. Gminna książnica nie tyko udostępniania zbiory na, zewnątrz i na miejscu, ale świadczy także inne usługi, do których należą: wypożyczanie międzybiblioteczne, udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych oraz informacji o regionie, pomoc w sporządzaniu spisów i zestawień bibliograficznych.

Księgozbiór Biblioteki Głównej:

–          literatura piękna dla dorosłych – 14426

–          literatura piękna dla dzieci – 10501

–          literatura popularnonaukowa – 9356

–          zbiory specjalne – 601

 

Godziny otwarcia:

pn.     - 09.00 ÷ 17.00

wt.     - 09.00 ÷ 17.00

śr.      - 09.00 ÷ 15.00

czw.   - 09.00 ÷ 17.00

pt.      - 09.00 ÷ 17.00

sob.    - 09.00 ÷ 14.00

 

Wypożyczalnia Dla Dorosłych

 

Udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym osobom (mającym ukończone 15 lat). Oferuje literaturę beletrystyczną z dużą liczbą nowości, literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, literaturę regionalną, bogaty wybór lektur oraz opracowań literackich.

 

pracownicy: Anna Danielak

 

Oddział Dziecięcy

 

Dysponuje bogatym wyborem literatury dla dzieci i młodzieży, wśród której są bajki, legendy, powieści, książki zabawki, lektury szkolne dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Posiada również bogaty księgozbiór podręczny: słowniki, atlasy, encyklopedie oraz książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Oddział Dziecięcy aktywnie współpracuje z przedszkolami i szkołami z terenu gminy organizując: lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie, wycieczki oraz inne imprezy mające na celu promocję czytelnictwa. 

 

pracownicy: Kaja Król-Brandyk

 

 Czytelnia

 

To miejsce, w którym czytelnicy mogą skorzystać z czasopism, księgozbioru podręcznego z różnych dziedzin wiedzy oraz Internetu.

 

REGULAMIN

Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów

 

& 1

Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 i z 1998 r. nr 106, poz. 668),

 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami),

 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926),

 4. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów

 

& 2

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej są udostępniane:

 1. na miejscu (prezencyjnie)

 2. poza bibliotekę (wypożyczania miejscowe)

 

& 3

Prawo korzystania z biblioteki:

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wszyscy obywatele.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty.

 4. Dzieci zapisywane są na podstawie okazania legitymacji szkolnej lub na podstawie dowodu osobistego rodziców - opiekunów.

 5. Za czytelnika niepełnoletniego podpisują zobowiązanie i odpowiadają materialnie rodzice.

 6. Wypożyczyć można jednorazowo 10 książek na okres 1 miesiąca (literatura beletrystyczna), lektury na okres 2 tygodni, książki oznaczone symbolem P wypożyczane są na okres 1-2 tygodni.

 7. Czytelnikom, którzy nie są mieszkańcami Gminy Gołuchów, książki wypożycza się po wpłacie kaucji.

 8. Wysokość kaucji zależy od wartości książki i stanowi jej dwukrotną wartość.

 9. Z księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, leksykony) można korzystać tylko na miejscu.

 10. Za nie zwrócone w terminie książki czytelnik pokrywa koszty upomnienia (listownego lub telefonicznego) w wysokości 3,00 zł.

 

& 4

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych:

 1. Za zagubione lub zniszczone książki odpowiada czytelnik.

 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu formę naprawienia szkody ustala dyrektor, przewiduje się:

 • odkupienie dzieła identycznego do zagubionego

 • zakupienie wydawnictwa wskazanego przez GBP, lecz o wartości nie mniejszej aniżeli cena rynkowa zagubionego dokumentu

 • przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika, pod warunkiem ich przydatności w zbiorach

 • pokrycie kosztów naprawy książki zniszczonej z oprawą włącznie

 1. Zagubione książki stanowią nadal własność Biblioteki, mimo uiszczonej kary regulaminowej. Posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności.

 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

& 5

Przepisy końcowe:

 1. Czytelnik ma obowiązek powiadomić bibliotekarz o zmianie adresu zamieszkania.

 2. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania pokarmów. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać ze zbiorów ani przebywać w lokalu bibliotecznym.

 3. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki a także osoby poręczające.

 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją dyrektora Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania z biblioteki.

 5. Życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki osoby poręczające i czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki, a w przypadku jego nieobecności do dyżurnego bibliotekarza.

 

 

 

Dyrektor Biblioteki

 

mgr Elżbieta Kłakulak