3. Gołuchów

Opis terenu inwestycyjnego – Gołuchów

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny zabudowy usługowej w miejscowości Gołuchów – Gmina Gołuchów, zlokalizowane przy drodze krajowej nr 12

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

ok. 15,4 ha

 

Maksymalna dostępna powierzchnia

ok. 15,4 ha

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej oznaczony symbolem M/U

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 115/16,115/18,115/15,115/14,115/17,

114/2,113/4, 113/2, 112/2, 113L/3, 113L/4

Uchwała Rady Gminy Gołuchów nr XXVI/222/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2009 r. Nr 166, poz. 2827  

Stopień pokrycia mpzp

 

100%

Przeznaczenie w mpzp

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem U (w szczególności, z uwagi na położenie w obszarze chronionego krajobrazu, obiektów hotelowych i innych związanych z rekreacją i usługami turystycznymi)

Rodzaj własności

Działki na terenie inwestycyjnym należą do 5 właścicieli prywatnych, Gminy oraz Skarbu Państwa w następujących udziałach: Skarb Państwa 19%, gmina 1,5%, właściciele prywatni 79,5% w tym: 24%, 23%, 18%, 8%, 6,5%

Komunikacja

Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Infrastruktura techniczna:

Istnieje możliwość dostępu do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej