6. Kościelna Wieś

 

Opis terenu inwestycyjnego – Kościelna Wieś

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny Zabudowy produkcyjnej, składowo-magazynowej oraz usługowej w miejscowości Kościelna Wieś, zlokalizowane w pobliżu drogi krajowej nr 12

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

27 ha

Maksymalna dostępna powierzchnia

27 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

Teren oznaczony w studium symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś” – Uchwała Rady Gminy Gołuchów Nr V/42/2007 z dnia 26 marca 2007 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 95, poz. 2382

Stopień pokrycia mpzp

 

100%

Przeznaczenie w mpzp

Teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składowo-magazynową lub zabudowę usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem 1P/U

Rodzaj własności

Działki na terenie inwestycyjnym należą do 8 właścicieli prywatnych w następujących udziałach: 30%,19%, 10%,9%, 9%,9%,9%,8%,6%

 

Komunikacja

Dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez projektowane drogi publiczne

Infrastruktura techniczna:

Teren posiada możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej