Pozyskane środki z UE

15 lutego 2013 11:28 | Pozyskane środki z UE

„Realizacja zajęć w ramach Indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Gołuchów wraz z dostawą materiałów edukacyjnych do realizacji ww. zajęć, realizowane w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej” 2012/2013

Europejski Fundusz Społeczny w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Koszt całkowity 190 393,86 zł, kwota dofinasowania 190 393,86 zł.

Zakres rzeczowy:

1. współpraca z Dyrektorami szkół w zakresie organizacji zajęć,

2. zapewnienie do realizacji zajęć kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z poszczególnych zakresów dla dzieci w klasach I-III,

3. opracowanie przy współpracy z Dyrektorami Szkół szczegółowych harmonogramów zajęć,

4. przeprowadzenie końcowej oceny opisowej ucznia na zakończenie realizacji zajęć,

5. opracowanie i prowadzenie oraz gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy,

6. odpowiednie oznakowanie dokumentów dotyczących przedmiotu umowy zgodnie z

„Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL”

7. terminowa dostawa materiałów dydaktycznych do wszystkich szkół objętych projektem:

Szkoła Podstawowa w Gołuchowie:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 8 uczniów,

- zajęcia logopedyczne – 12 uczniów,

- gimnastyka korekcyjna – 15 uczniów,

- zajęcia rozwijające – 24 uczniów.

Podstawowa w Kościelnej Wsi:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 16 uczniów,

- zajęcia logopedyczne – 8 uczniów,

- gimnastyka korekcyjna – 10 uczniów,

- zajęcia rozwijające – 20 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kucharkach:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 16 uczniów,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 8 uczniów,

- zajęcia logopedyczne – 8 uczniów,

- zajęcia rozwijające – 8 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kucharach:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 6 uczniów,

- zajęcia logopedyczne – 5 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Jedlcu:

- zajęcia logopedyczne – 8 uczniów,

- gimnastyka korekcyjna – 10 uczniów,

- zajęcia rozwijające – 20 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Tursku:

- zajęcia logopedyczne – 8 uczniów,

- gimnastyka korekcyjna – 10 uczniów,

- zajęcia rozwijające – 16 uczniów.

Termin składania wniosku o płatność: 2013 rok.

Beneficjent: Gmina Gołuchów.

Przeczytano: 2451 razy.

Wydrukuj

Do góry