Powierzchnia i użytkowanie terenu

Ogółem powierzchnia gminy to 13588 ha w tym: 

  • użytki rolne: 11304 ha
  • grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione: 1402 ha
  • grunty zabudowane i zurbanizowane: 710 ha
  • grunty pod wodami: 108 ha
  • użytki ekologiczne: 4 ha
  • nieużytki: 54 ha
  • tereny różne: 6 ha

 

stan na dzień: 01.01.2015r.