Marianna Szczupak

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr VII/100/2011 z dnia 22.08.2011 r. nadała tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”:

Pani Mariannie Szczupak – sołtysowi miejscowości Kościelna Wieś w latach 1969 – 2011


 Pani Marianna Szczupak sprawowała funkcję sołtysa w miejscowości Kościelna Wieś (Gmina Gołuchów) od 1969 do 2011 r., czyli przez 42 lata. Funkcję tę przejęła po swoim ojcu, który gospodarzem wsi był w latach 1957-1969. Obecnie, Kościelna Wieś podzielona jest na trzy sołectwa. Sołectwo Pani Marianny - Kościelna Wieś II, liczy blisko 1500 mieszkańców. Jednak, w momencie przyjmowania funkcji sołtysa przez Panią Mariannę, sołectwo było większe i obejmowało połowę miejscowości Kościelna Wieś oraz miejscowość Borczysko.
 W okresie  sprawowania przez Panią Mariannę funkcji gospodarza wsi, przeprowadzono w miejscowości najważniejsze inwestycje podnoszące standard życia mieszkańców. Wśród nich były przede wszystkim wodociągowanie, telefonizacja i gazyfikacja.
 Wysiłek informowania mieszkańców o planowanych działaniach, organizowania i koordynowania prac w terenie spadał wówczas na sołtysa wsi. Podobnie wyglądała sprawa z budową dróg. Kiedy Pani Marianna zaczynała pełnić funkcje sołtysa – dróg asfaltowych w Kościelnej Wsi nie było. W tej chwili drogi, niemalże w 100 % są pokryte asfaltem. Większość z tych dróg w latach 70-tych i 80-tych w czynie społecznym budowali czy naprawiali mieszkańcy a koordynatorem prac była właśnie Pani Sołtys. Kolejną inwestycją wiejską było montowanie oświetlenia.
 Od 1974 r. rozbudowywano również szkołę. Większość prac wykonywana była przez mieszkańców w czynie społecznym.
 Poza funkcją sołtysa, Pani Marianna od 1970 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Koło w prawdzie funkcjonowało wcześniej, lecz tylko formalnie. Pani Marianna uaktywniła organizację, organizując kursy szycia, haftowania, szydełkowania. Organizowała również zabawy taneczne, z których dochód przeznaczano najpierw na rozbudowę, a później na wyposażenie szkoły.
 Ponadto pełniła rolę reprezentantki kobiet w Radzie Banku Spółdzielczego, najpierw w Kaliszu, potem w Pleszewie. Była członkiem Rady Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w powiecie i gminie, członkiem Powiatowej Rady Kobiet w Kaliszu, uczestnikiem Zjazdów Kobiet w Warszawie. Pełniła funkcję Opiekuna Społecznego w swojej miejscowości. Ponadto była radną Gminnej Rady Narodowej w Gołuchowie w latach 1978-1982, członkiem Gminnej Spółdzielni w Kaliszu, członkiem rady parafialnej w Kościelnej Wsi. Uczestniczyła w pracach nad utworzeniem Kółka Rolniczego w Kościelnej Wsi.
 Pomagała rolnikom w momencie wprowadzenia reformy emerytalnej KRUS w zakresie wypełniania dokumentacji.
 Odznaczona została Medalem 40-lecia Polski Ludowej, nadanym Uchwałą Rady Państwa Nr 127/24/84 M, Warszawa, dnia 22 lipca 1984 r. oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym Uchwałą Rady Państwa  z dnia 2 sierpnia 1978 r., Legitymacja Nr 2080-78-24, Warszawa 2 sierpnia 1978 r.
 Analizując 42-lata pracy Pani Marianny Szczupak jako sołtysa miejscowości Kościelna Wieś, nasuwa się jednoznaczne określenie obrazujące całokształt działań: „Tytan Pracy Społecznej”. Pani Marianna funkcję sołtysa formalnie zaczęła pełnić w 1969 r., lecz tak naprawdę pracowała już jak sołtys kilka lat wcześniej, pomagając ojcu w wypełnianiu obowiązków sołeckich. Można więc stwierdzić, że ponad połowę swojego życia poświęciła na pracę społeczną. Swoim wysiłkiem, całkowitym zaangażowaniem w życie społeczne wsi a ponadto bezkonfliktową naturą konsekwentnie dźwigała odpowiedzialność realizacji wielu przedsięwzięć w miejscowości, tych wielkich jak wodociągowanie, telefonizacja, gazyfikacja, budowa dróg, oświetlenia, budowa szkoły, remonty: świetlic, kościoła, w ostatnich latach zaś budowa kanalizacji, ale i tych mniejszych, ale równie ważnych, jak organizacja życia kulturalnego we wsi.
 Przez lata Pani Marianna stała się niemalże mężem zaufania we wsi, powiernikiem problemów rodzinnych. Była spowiednikiem, psychologiem, rozjemcą. Często była mediatorem na linii mieszkańcy – gmina, mieszkańcy – powiat. Potrzeby wsi i jej mieszkańców często przedkładała nad swoje własne. Jej dom, funkcjonował często jak mały urząd, gdzie obsługiwała mieszkańców, pomagała wypełniać dokumenty, pisać wnioski, podania.
 Podkreślić należy jeszcze raz bezkonfliktowy charakter osoby sołtysa. Sołectwo Kościelna Wieś, określane jest jako „trudne, konfliktowe, sporne”. Pani Marianna, w sposób łagodny, bez uprzedzeń, ale konsekwentny, dążyła do realizacji kolejnych przedsięwzięć.
W wyborach sołtysów przeprowadzonych w styczniu 2011 r. Pani Marianna nie kandydowała na kolejną kadencje. Mieszkańcy jednak, cały czas traktują ją jak „swojego” sołtysa, dzieląc się z nią swoimi radościami i problemami.

pa281690.jpg [586x480]