Komunikaty

09 sierpnia 2011 11:41 | Komunikaty

Składanie wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2011/2012 można pobierać i składać :
• od dnia 1 sierpnia 2011 roku na fundusz alimentacyjny;
• od dnia 1 września 2011 roku na świadczenia rodzinne.
Wnioski będą wydawane i przyjmowane w OPS w Gołuchowie ul. Lipowa 1, w pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 (osoby pracujące, które nie mogą złożyć wniosków w powyższych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny) .
Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2011/2012 obowiązują dochody za 2010 r.

Ważne!!!
Wnioskodawcy, pobierający świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie tj. 2010/2011, których dzieci ukończyły gimnazjum, szkołę zawodowa, średnią oraz te które mają ukończone 18 r. ż. zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011/2012 lub złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 15 września 2011 r.
W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2011 r. zostanie wstrzymana!!!

Niezbędne dokumenty jakie należy dołączyć do wniosków to:
1. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego dorosłego członka rodziny za 2010 r., albo oświadczenie zawierające informacje o:
• wysokości przychodu,
• wysokości dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
• wysokości należnego podatku;
2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
3. nakaz podatkowy za 2010 rok;
4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (Komornika Sądowego) bądź oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku, kiedy dłużnik przebywa za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o świadczenie z FA należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z:
• sądu okręgowego,
• zagranicznej instytucji egzekucyjnej.
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego dołączają również:
• zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o okresie zatrudnienia i o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop został udzielony
• zaświadczenie z ZUS, że osoba ubiegająca jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub przedkłada kserokopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(062) 7615-084 wew. 41 – fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołuchowie ul. Lipowa 1 lub pocztą elektroniczną pod adresem: gops@goluchow.pl.

                                                                                                                      Kierownik GOPS
                                                                                                                    /-/ Marcin Ferenc

Przeczytano: 2906 razy.

Wydrukuj

Do góry