Wiadomości

20 sierpnia 2018 08:31 | Wiadomości

Z Komisji Oświaty...

W dniu 16 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Gołuchów. Dyrektor GZEAS Pani Krystyna Kubiak omówiła m.in. stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Jak wyjaśniła p. Dyrektor wg arkuszy organizacyjnych do szkół na terenie tut. gminy zostanie przyjętych 882 uczniów. Pełnozatrudnionych nauczycieli będzie 134, natomiast niepełnozatrudnionych 40. Kolejny temat został omówiony przez Kierownika GOPS - panią Agnieszkę Kusiak i dot. funkcjonowania GOPS w kontekście przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. programów „Dobry Start”, „Program 500+”, świadczeń rodzinnych oraz stypendiów socjalnych. Jak wyjaśniła p. Kierownik do dnia dzisiejszego zostało złożonych 625 wniosków z programu „Dobry Start”, z czego 337 zostało rozpatrzonych, a dla 154 dzieci zostało wypłacone świadczenie. Z kolei w ramach programu "500+" złożone są 444 wnioski, a na świadczenia rodzinne - 253. Kierownik zapewniła, że w chwili obecnej nie występują żadne zagrożenia, które mogłyby spowodować opóźnienie w terminowym wypłacaniu w/w świadczeń. W kolejnym punkcie komisji Wójt poruszył sprawę potrzeby urządzenia w Gminie Gołuchów placówki wsparcia dziennego dla dzieci do lat 3. Do placówek takich zalicza się żłobki, kluby dziecięce, dziennych opiekunów oraz nianie. Szczegóły organizacyjne utworzenia takiej placówki oraz możliwości pozyskania dofinansowania na jej utworzenie przedstawiła kierownik GOPS. Komisja pozytywnie oceniła celowość utworzenia takiej placówki na terenie gminy. W związku z tym, iż prawdopodobnie z końcem roku ogłoszony zostanie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkurs wspierający tego rodzaju działania, decyzja o przystąpieniu do konkursu, a tym samym utworzeniu placówki wsparcia dziennego podjęta zostanie właśnie w tym okresie.

Przeczytano: 1360 razy.

Wydrukuj

Do góry