Wiadomości

23 października 2012 08:01 | Wiadomości

XX Sesja Rady Gminy

XX SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 30.10.2012r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2012,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zmiany uchwały Nr XVII/181/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- zmiany uchwały XVII/182/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok,
- podziału Gminy Gołuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gminnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołuchów,
- zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów”,
- ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gołuchów,
- określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XX Sesji Rady Gminy.                                                      


Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2634 razy.

Wydrukuj

Do góry