Wiadomości

19 listopada 2012 11:34 | Wiadomości

XXI Sesja Rady Gminy

XXI Sesja Rady Gminy Gołuchów
odbędzie się 27.11.2012r. o godz. 11.00
w  sali Urzędu Gminy

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2012,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok,
- oddania nieruchomości w użyczenie,
- określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- uchylenia niektórych uchwał dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.            
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XXI Sesji Rady Gminy.                                                      

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

 

Przeczytano: 2423 razy.

Wydrukuj

Do góry