Inwestycje realizowane

05 listopada 2018 10:28 | Inwestycje realizowane

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej w Gołuchowie

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Gołuchów a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu możliwe było wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej długości 170 m. łączącej ulicę Działyńskich w Gołuchowie z przejściem dla pieszych przy kościele. Gmina zobowiązała się do sfinansowania i wykonania ciągu pieszo - rowerowego, natomiast GDDKiA dostarczyła materiał potrzebny do wybudowania ścieżki. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm. Ułożono warstwę górną podbudowy grubości 15 cm. oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej. Powodem realizacji inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi krajowej nr 12.
Koszt robót budowlanych wyniósł 48 201,68 zł.
Wykonawca zadania: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8.

Zdjęcia:

Przeczytano: 710 razy.

Wydrukuj

Do góry