Atrakcje

Woda: Pradoliny

Dolina rzeki Ciemnej

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów

Dolina rzeki Ciemnej obejmująca obszar o powierzchni 3500 ha. W centralnej części gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu. Granice jego wyznaczają:

  • od wschodu: szosa kaliska od Kuchar do Macewa oraz strumień spod Jedlca (prawy dopływ Ciemnej) i rzeka Prosna na odcinku od Łaszkowa do Turska,

  • od północy: ślad po linii kolejki wąskotorowej i droga polna do Bogusławia,

  • od zachodu: odcinek drogi z Bogusławia do Bielaw i Kajewa, następnie z Kajewa do Czerminka, Szkudły i Kucharek, od południa: droga z Kucharek do Kuchar.

Obszar ten obejmuje przede wszystkim krajobraz naturalny oraz jego równowagę biologiczną. O atrakcyjności doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gołuchowa decydują następujące czynniki:

- sama miejscowość Gołuchów, słynąca z największego w Polsce parku dendrologicznego (arboretum) z niezwykle bogatą kolekcją drzew i krzewów, zamku z bogactwem dzieł sztuki, Ośrodka Kultury Leśnej, Muzeum Leśnictwa oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt;

- zbiornik retencyjny na rzece Ciemnej z kąpieliskiem, położony w otoczeniu kompleksu leśnego;

- bogactwo fauny, szczególnie gatunków ptaków lęgowych i ssaków zamieszkujących lasy gołuchowskie, arboretum i dolinę Ciemnej;

- występowanie wielu gatunków roślin chronionych i cennych zbiorowisk roślinnych;

- wiele cennych zabytków architektury i budownictwa wiejskiego;

- walory turystyczno – krajoznawcze Gołuchowa i okolic.