Pozyskane środki z UE

29 maja 2020 18:16 | Pozyskane środki z UE

"Rozbudowa sali wiejskiej w Tursku"

W dniu 29 kwietnia 2020 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”.

Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0055/17-00, zawarta w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest:

- przebudowa sali wiejskiej w celu dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymogów stawianych pomieszczeniom użyteczności publicznej;

- rozbudowa budynku o część sceniczną, część zaplecza sanitarnego oraz strefę wejściową;

- zagospodarowanie terenu wokół obiektu polegające na wykonaniu nawierzchni, nowych miejsc parkingowych, oświetlenia i nasadzeń.

Ważnym elementem projektu jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa efektywności energetycznej.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznych oraz zintegrowane działania w wymiarze społecznym.

Powyższy cel zamierza się osiągnąć poprzez rozbudowę wraz z przebudową istniejącej sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

- wsparcie ludności mieszkającej na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju – 237 osób;

- wzrost zatrudnienia we wspierających podmiotach – 1 osoba.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu wyznaczono na koniec 2021 roku.

Wartość projektu: 1 256 071,63 zł

Wartość dofinansowania: 887 037,78 zł, w tym: środki z Funduszy Europejskich: 761 430,62 zł, środki z budżetu państwa: 125 607,16 zł. 

2.jpg

Przeczytano: 123 razy.

Wydrukuj

Do góry